LEADER Pályázat! 2011. 08. 10.
PÁLYÁZÓK FIGYELEM!
Általános javaslatok a LEADER 2011 pályázatok benyújtásával kapcsolatban!

2011. szeptember 30. - október 31. között a 76/2011. (VII. 29.) VM rendelet, valamint a 99/2011. (VIII. 2.) IH közlemény alapján újra lehet pályázatokat benyújtani az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program IV. (LEADER) tengelyében! (76/2011. (VII. 29.) VM rendelet)

A 2011. évi LEADER pályázatokat 2011. szeptember 30. és október 31. között kizárólag elektronikus úton, az ügyfélkapun keresztül az MVH által rendszeresített és az MVH honlapján közzétett formanyomtatványon, valamint az illetékes LEADER HACS által rendszeresített formanyomtatványon kell benyújtani. A pályázathoz csatolandó dokumentumokat szkennelt formában kell csatolni a pályázathoz.

A pályázat benyújtásának egyik alapfeltétele az előzetes MVH-s regisztráció, vagyis az, hogy az ügyfél az MVH által kibocsátott regisztrációs számmal rendelkezzen, amelyet a G001-es adatlapon igényelhet. Amennyiben nem rendelkezik MVH-s regisztrációs számmal, az alábbi linkre kattintva letölthető az MVH-hoz benyújtandó G001 formanyomtatvány:

MVH regisztrációs szám G001 Link

A pályázatot csak elektronikus úton lehet benyújtani, amit az ügyfél egy előzetes jelszó megkérésével tud megtenni az alábbiakban:
MVH jelszó G946: Kérelem/adatszolgáltatás elektronikus úton történő intézéséhez szükséges jelszó iránti kérelem elérhetősége: Link

Amennyiben postai úton kívánja a G001 és G946-os formanyomtatványokat eljutatni az MVH-hoz, abban az esetben:
Kirendeltség postai címe:
Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal
Jász-Nagykun-Szolnok megyei Kirendeltsége
5002 Szolnok
Pf. 111

Amennyiben személyesen intézi az MVH-nál a formanyomtatványokat:
Kirendeltség címe:
Jász-Nagykun-Szolnok Megyei MVH Kirendeltség
5000 Szolnok, József Attila út 36.

A pályázat benyújtásának menete
A szolnoki kistérség 16 települése a KTZVE LEADER HACS illetékességéhez tartozik (www.ktzve.hu)
A sikeres pályázat kidolgozásának első lépése a Felhívásban szereplő célterületek, a kapcsolódó LEADER kritériumok, valamint a KTZVE LEADER HACS honlapján található HVS megismerése.
Az említett dokumentumokat alapul véve kell megfogalmazni a projekt javaslatot, amelyet a pályázónak a Felhívás 2. számú mellékletét képező formanyomtatványon (projektötlet adatlap) előzetesen be kell nyújtania a területileg illetékes LEADER HACS-hoz (KTZVE), melyet a KTZVE HBB-je (Helyi Bíráló Bizottsága) a HVS-nek és a LEADER kritériumoknak való megfelelés szempontjából vizsgál.
A HBB döntést hoz arról, hogy a HVS-hez illeszkedőnek tartja-e a projektötletet, vagy sem. Amennyiben az előzetesen kihirdetett szempontrendszer alapján megállapítja az illeszkedést, úgy támogató nyilatkozatot ad ki, amennyiben nem tartja illeszkedőnek, úgy elutasító nyilatkozatot ad a pályázónak.
A hiányosan, vagy hibásan benyújtott Projekt adatlap javítására, illetve kiegészítésére a KTZVE LEADER HACS szólítja fel az ügyfelet postai vagy elektronikus úton a benyújtást követően három munkanapon belül. Az ügyfélnek postai kézbesítés esetén az értesítés átvételét, vagy elektronikus értesítés esetén a kiküldés napját követően 5 munkanap áll rendelkezésre a javításra, kiegészítésre. A HBB eljárással kapcsolatos, az ügyfél számára legfontosabb tudnivalókat a pályázati felhívás 1. számú melléklet tartalmazza.

A HBB támogató nyilatkozata a pályázat benyújtásának és értékelésének alapfeltétele (jogosultságot érintő!)

A pályázni kívánó ügyfél a Projekt adatlapot az ügyfél postai úton ajánlott vagy tértivevényes küldeményként, vagy személyesen, átadás-átvételi formanyomtatvány együttes aláírásával nyújtja be a KTZVE LEADER HACS munkaszervezetéhez.
Iroda címe: 5085 Rákóczifalva, Szabadság tér 4.

A HBB arra kap felhatalmazást, hogy a KTZVE LEADER HACS által a LEADER jogcím rendelet alapján közzétett Pályázati felhívásban megjelenő célterületekben, a helyi jogosultsági kritériumként meghatározott LEADER követelményeknek való megfelelést a benyújtott Projekt adatlap formanyomtatvány vonatkozásában előzetesen vizsgálja és döntést hozzon.

1. Az ügyfelek, amennyiben kisértékű projektre kívánnak pályázatot benyújtani, a Projekt adatlapot legkésőbb a pályázat benyújtási időszak első napját megelőző 25. napig nyújthatják be. (Határidő: 2011. szeptember 5.)
2. Amennyiben az ügyfél nem kisértékű projektre tervez pályázatot benyújtani, a Projekt adatlapot legkésőbb a pályázat benyújtási időszak első napját megelőző napon nyújthatják be. (Határidő: 2011. szeptember 29.)

Az utolsó HBB ülést legkésőbb a pályázat benyújtási időszak első napját megelőző 20. napon (2011. szeptember 10-ig) kell megtartani kisértékű projektre benyújtott adatlapok esetén. Nem kisértékű projektekre benyújtott projekt adatlap esetén a HBB legkésőbb a pályázat benyújtási időszak megkezdését követő 5. napon, azaz 2011. október 4-ig döntést köteles hozni.
Kizárólag olyan pályázat fogadható el, amelyhez rendelkezésre áll a HBB nyilatkozata, amelyet benyújtáskor mellékletként be kell csatolnia a pályázónak.

A KTZVE Helyi Bíráló Bizottságának alakuló ülését 2011. augusztus 19-én 9 órakor, a szervezet székhelyén tartja.
Napirendi pont:
1. Tájékoztató a HBB eljárásrendjéről, feladatairól
2. Beérkezett projekt javaslatok értékelése, döntés a LEADER pályázati felhívás keretében előre meghirdetett LEADER kritériumoknak való megfelelésről.
3. Egyebek

A HBB ülései nyilvánosak, azokon a KTZVE tagsága tanácskozási jog nélkül részt vehet.

További HBB ülések időpontjai meghirdetésre kerülnek a www.ktzve.hu oldalon.

HBB ülések tervezett időpontjaiDöntéshozatal:

- A HBB arra kap felhatalmazást, hogy a LEADER HACS által a LEADER jogcím rendelet alapján közzétett Pályázati felhívásban megjelenő célterületekben, a helyi jogosultsági kritériumként meghatározott LEADER követelményeknek való megfelelést a benyújtott Projekt adatlap formanyomtatvány vonatkozásában előzetesen vizsgálja és döntést hozzon, a későbbiekben pályázatot benyújtani kívánó ügyfelek által benyújtott Projekt adatlapban foglaltak HVS-hez, azaz a célterület vonatkozásában megfogalmazott LEADER kritériumokhoz való illeszkedéséről.
- A HBB a projekt javaslatok értékelése során kizárólag a LEADER pályázati felhívás keretében előre meghirdetett kritériumoknak való megfelelésről hozhat döntést.
- A döntésről minden esetben a döntést követő 5. munkanapig postai úton, vagy a hivatalos formanyomtatvány szkennelt változatának elektronikus továbbításával (amennyiben az ügyfél elektronikus postafiókjába kéri az értesítést) a munkaszervezet az IH által rendszeresített formanyomtatványon tájékoztatja az ügyfelet. Amennyiben az ügyfél elutasító nyilatkozatot kap, úgy jogosult arra, hogy átdolgozott formában ismételten benyújtsa Projekt adatlapját a HACS munkaszervezetéhez a HBB-hez címezve az utolsó HBB ülést megelőző 5. napig.
- A HBB által kiadott döntést és indoklását tartalmazó okirat az ügyfél által benyújtandó LEADER pályázat nem hiánypótoltatható kötelező melléklete, amelynek csatolásáért az ügyfél a felelős.
- Az okirat kettő példányát a LEADER HACS munkaszervezete ajánlott levélként megküldi az ügyfélnek a döntést követő 5 napon belül. Amennyiben az ügyfél elektronikus postafiókjába kéri a döntésről szóló kiértesítést, úgy az aláírt változatot szkennelt formában elektronikus úton is eljuttatja a munkaszervezet az ügyfél számára.
- A projekt adatlap formátuma nem módosítható.

A LEADER pályázat benyújtása:

- A pályázatokat 2011. szeptember 30. és október 31. között kizárólag elektronikus úton, az ügyfélkapun keresztül az MVH által rendszeresített és az MVH honlapján közzétett formanyomtatványon, valamint az illetékes LEADER HACS által rendszeresített formanyomtatványon kell benyújtani. A pályázathoz csatolandó dokumentumokat szkennelt formában kell csatolni a pályázathoz.
- Amennyiben az ügyfél a pályázat benyújtásához a területileg illetékes LEADER HACS munkaszervezetét kívánja igénybe venni technikai közreműködőként, köteles az ilyen irányú igényt a pályázat benyújtására rendelkezésre álló időszak kezdő dátumát megelőzően legalább 20 nappal (legkésőbb 2011. szeptember 10-ig) a technikai közreműködést végző LEADER HACS munkaszervezet felé írásban jelezni a pályázat benyújtásához időpont-egyeztetés céljából.
- A pályázathoz csatolandó kötelező mellékleteket a LEADER jogcímrendelet és a Felhívás mellékletében található vonatkozó célterület adatlap tartalmazza.

A pályázat kötelező részei:
1. Pályázati adatlap
2. HBB támogató nyilatkozata
3. egyéb, a LEADER jogcímrendeletben meghatározott kötelező mellékletek, formanyomtatványok
a célterülethez kapcsolódóan előírt, formanyomtatványok, nyilatkozatok, dokumentumok


LEADER Célterület Katalógus elérhető az MVH honlapján az "Alkalmazások" menüpont alatt:
Link

Általános pályázati feltételek

Pályázó lehet az a természetes személy, mikro-, kis- és középvállalkozás, nonprofit szervezet és egyházi jogi személy, települési önkormányzat, települési kisebbségi önkormányzat, a helyi önkormányzatok társulásairól és együttműködéséről szóló törvény által meghatározott önálló jogi személyiséggel rendelkező önkormányzati társulás, valamint a települési önkormányzatok többcélú kistérségi társulásáról szóló törvény alapján létrehozott többcélú kistérségi társulás, amely fejlesztést valósít meg valamely LEADER HACS illetékességi területen, a célterületben meghatározott településen.
A projekt megvalósítási helye kizárólag a pályázó lakóhelye, tartózkodási helye, székhelye, telephelye vagy fióktelepe szerinti LEADER HACS illetékességi területén lehet.
A benyújtható pályázatok száma a 2007-2013 közötti időszakban jogcímenként legfeljebb 3 darab lehet. A pályázat benyújtására nyitva álló időszakban egy pályázó egy célterületre csak egy pályázatot nyújthat be.
A pályázathoz kötelezően benyújtandó a HBB támogató nyilatkozat, amely a pályázat nem hiánypótoltatható részét képezi.
A pályázathoz a területileg illetékes LEADER HACS honlapján megtalálható az adott célterülethez kapcsolódó formanyomtatványok kitöltése, valamint a pályázathoz való csatolása és beküldése is kötelező.
Egy pályázat keretében a megítélt támogatás összege nem haladhatja meg a LEADER HACS célterület katalógusában meghatározott maximális támogatási összeget. Nem támogatható az a pályázat, amely esetén az igényelt támogatási összeg nem éri el a LEADER HACS célterület katalógusában meghatározott minimális támogatási összeget.

A Pályázathoz szükséges letölthető dokumentumok:

Leader - Pályázati felhívás
Célterületek+formanyomtatványaik
KTZVE LEADER kritériumok
Pályázati felhívás HBB IH 99/2011 (VIII/2.) közleménye
HBB eljárásrend
Helyi Bíráló Bizottság tagjai
HBB Projekt-adatlap-2011 - 1. melléklet.
HBB Átadás-átvételi jegyzőkönyv - 2. melléklet

KÖZÉP-TISZA-ZAGYVA VIDÉKFEJLESZTÉSI EGYESÜLET - HELYI VIDÉKFEJLESZTÉSI STRATÉGIA 2011. 2011. 05. 26.
Helyi Vidékfejlesztési Stratégia letölthető itt.      67MB PDF

A Helyi Vidékfejlesztési Stratégia (a továbbiakban: HVS): az IH által elismert Közép-Tisza-Zagyva Vidékfejlesztési Egyesület - LEADER HACS-nak az illetékességi területére kidolgozott és - az IH által meghatározott időközönként - aktualizált és az IH által jóváhagyott fejlesztési stratégiája. (A 2011. évi LEADER rendelethez kapcsolódó célterületeket tartalmazza.)

HVS - 2011."ÉLJÜNK A TISZAVÖLGYBEN!"
HELYI VIDÉKFEJLESZTÉSI STRATÉGIA
2011. 05. 25.

1. Vezetői összefoglaló

Helyi Vidékfejlesztési Stratégiánk a Közép-Alföldi tájegység középpontjában, azaz a szolnoki kistérségben elhelyezkedő és "leaderszerűen" egyesületet alkotó 16 település civiljeinek, vállalkozóinak és helyi önkormányzatainak főbb fejlesztési irányait mutatja be, a 2007-13-as időszakra. A Közép-Tisza-Zagyva Vidékfejlesztési Egyesület, mint a LEADER program szolnoki kistérségben - elismerten működő - vidékfejlesztési célok megvalósításáért létrejött jogi személyiségű társadalmi szervezet, 2008. évben alkotta meg Helyi Vidékfejlesztési Stratégiáját az aktuális helyzetre, problémákra alapozva, melyek megoldására, valamint a lehetséges fejlesztésekre tett javaslatokat, határozta meg a fejlesztési irányokat, s vázolta fel az elérni kívánt eredményeket, várható hatásokat.

Helyi Vidékfejlesztési Stratégia letölthető itt.
 

HVS munkaközi példány - 2011. 05. 09.
" ÉLJÜNK A TISZAVÖLGYBEN!"
2011. 05. 09.

KÖZÉP-TISZA-ZAGYVA VIDÉKFEJLESZTÉSI EGYESÜLET
HELYI VIDÉKFEJLESZTÉSI STRATÉGIA

A HVS felülvizsgálat részei:

Vezetői összefoglaló
Helyzetelemzés
HVS
A Helyi Vidékfejlesztési Stratégiával kapcsolatos intézkedések
Mellékletek

További részletek, nyomtatható verzió
 

HVS munkaközi példány - 2011. 05. 06.
" ÉLJÜNK A TISZAVÖLGYBEN!"
2011. 05. 06.

KÖZÉP-TISZA-ZAGYVA VIDÉKFEJLESZTÉSI EGYESÜLET
HELYI VIDÉKFEJLESZTÉSI STRATÉGIA

A HVS felülvizsgálat részei:

Vezetői összefoglaló
Helyzetelemzés
HVS
A Helyi Vidékfejlesztési Stratégiával kapcsolatos intézkedések
Mellékletek

További részletek, nyomtatható verzió
 

LEADER Célterület adatlapok 2011. - Elavult!
2011. 05. 02.

KTZVE_Képzés_Vállalkozói és társadalmi ismeretek fejlesztése cél- és gyakorlatorientált képzések támogatásával
KTZVE_Közösségi_Hagyományokat őrző kiállító-, bemutatóhelyek, illetve helyi kulturális-, közösségi-, és szórakozási helyek fejlesztése
KTZVE_Közösségi_Közbiztonság megőrzése a Közép-Tisza-Zagyva térségben
KTZVE_Rendezvény_Hagyományokat őrző, térségre jellemző rendezvények fejlesztése, megvalósítása
KTZVE_Térségen belüli együttműködés_Közösségi összefogás erősítésének támogatása
KTZVE_Vállalkozási_Egészséges életmódra nevelés infrastrukturális feltételeinek javítása
KTZVE_Vállalkozási_Energia- és költségtakarékos rendszerek kialakítása, a helyi megújuló-energia ágazat fejlesztés
KTZVE_Vállalkozási_Helyi sajátosságokra épülő turisztikai kínálat és szolgáltatások fejlesztése
KTZVE_Vállalkozási_Helyi termékek előállításának és értékesítésének, helyi szolgáltatások fejlesztésének támogatása
KTZVE_Vállalkozási_Helyi termékek előállításának és értékesítésének, helyi szolgáltatások kisértékű fejlesztésének támogatása

Célterület adatlap_formanyomtatványok_2011.zip
 

HVS munkaközi példány - 2011. 04. 22.
" ÉLJÜNK A TISZAVÖLGYBEN!"
2011. 04. 22.

KÖZÉP-TISZA-ZAGYVA VIDÉKFEJLESZTÉSI EGYESÜLET
HELYI VIDÉKFEJLESZTÉSI STRATÉGIA

2011. március 9.-ei KTZVE Közgyűlésre véglegesítésre, elfogadásra

A HVS felülvizsgálat részei:

Vezetői összefoglaló
Helyzetelemzés
HVS
A Helyi Vidékfejlesztési Stratégiával kapcsolatos intézkedések
Mellékletek

További részletek, nyomtatható verzió
 

Tervezői Munkacsoport ülés 2011. április 11-én
2011. 04. 05.

A 2011. április 5-én megtartott TCS ülésen elhangzottaknak megfelelően tervezői munkacsoport ülést tartunk.

Az ülés helye, időpontja:

Szolnok, KTZVE székhely, Szabadság tér 2. fsz. 3.,
2011. április 11. (hétfő) 17 óra

A Tervezői Munkacsoport ülés napirendje:

1. HPME/ célterületek egyeztetése, véglegesítése

2. Egyebek

A tervezői munkacsoport értekezletek nyilvánosak, minden érdeklődőt tisztelettel várunk, a részvétel tanácskozási joggal lehetséges!

Jegyzőkönyv és jelenléti ív
Munkacsoport értekezlet fotók
 

Tervezői Munkacsoport ülés 2011. április 5-én
2011. 03. 31.

A 2011. március 30-án megtartott TCS ülésen elhangzottaknak megfelelően tervezői munkacsoport ülést tartunk.

Az ülés helye, időpontja:

Szolnok, KTZVE székhely, Szabadság tér 2. fsz. 3.,
2011. április 5. (kedd) 10 óra

A Tervezői Munkacsoport ülés napirendje:

1. HPME/ célterületek egyeztetése, véglegesítése

2. Egyebek

A tervezői munkacsoport értekezletek nyilvánosak, minden érdeklődőt tisztelettel várunk, a részvétel tanácskozási joggal lehetséges!

Jegyzőkönyv és jelenléti ív
Munkacsoport értekezlet fotók
 

Tervezői Munkacsoport értekezlet - 2011. március 30. (Szerda) 15 óra! 2011. 03. 28.

A 2011. március 24-én megtartott HVS felülvizsgálat lakossági fórumon döntés született a beérkezett projektötlet adatlapokról, így a következő tervezői csoport értekezleten a HPME táblázat célterületeinek írása, valamint a felmerülő javaslatok alapján a célterületek kialakítása lesz a feladatunk.

Az ülés helye, időpontja:
Szolnok, KTZVE székhely, Szabadság tér 2. fsz. 3., 2011. március 30. (szerda) 15 óra

A Tervezői Munkacsoport ülés napirendje:

1. HPME/ célterület írás (HACS)
2. Egyebek

A tervezői munkacsoport értekezletek nyilvánosak, minden érdeklődőt tisztelettel várunk, a részvétel tanácskozási joggal lehetséges!

Jegyzőkönyv és jelenléti ív
Munkacsoport értekezlet fotók
 

Meghívó - Lakossági fórum Szolnok - 2011. 03. 24. 2011. 03. 17.

Tisztelt Társadalmi Szervezeti Vezető/Tag!

Tisztelt Vállalkozó Asszony/Úr!

Az ÚMVP Irányító Hatóságának 6/2011 (II.4.) közleménye alapján a Közép-Tisza-Zagyva Vidékfejlesztési Egyesület LEADER akciócsoport által jóváhagyott Helyi Vidékfejlesztési Stratégiát (HVS-t) felülvizsgáljuk, frissítjük, melynek 1. szakaszát Közgyűlésünk 2011. 03. 09-én véglegesítette.

A 2. szakasz első határideje 2011. 03. 27-e vasárnap, mely időpontig a beérkezett projektötleteket kell kiértékelni, elfogadni, vagyis döntést hozni, hogy mely projektötletekből készítünk HPME lapokat.
Ebből a célból lakossági fórumot tartunk, melyre tisztelettel meghívom a vállalkozói-, köz illetve civil szféra képviselőit és magánszemélyeket egyaránt.

A fórum helye, időpontja:

Szolnok, KTZVE székhely, Szabadság tér 2. fsz. 3.,
2011. március 24. (csütörtök) 17 óra

"Együtt gondolkodásra" hívom Önt, fontos, hogy közös akaratunkból együtt döntsünk térségünk fejlesztése érdekében! Számítok szíves együttműködésükre abban, hogy a Szolnoki kistérség valóban "Életképes vidék" lehessen!

Szíves megjelenésére feltétlenül számítok!

Rákóczifalva, 2011. március 16.

Tisztelettel és baráti üdvözlettel:
Debreczeni László sk.
KTZVE elnök

További részletek, nyomtatható verzió
Plakátfelhívás
Jegyzőkönyv és jelenléti ív
Lakossági fórum fotók
 

KTZVE közgyűlés - 2011. március 9.
2011. 03. 16.

HVS dokumentum véglegesítése, HACS általi jóváhagyás (1. szakasz)

Jelenléti ív
Jegyzőkönyvi kivonat
Jegyzőkönyv
KTZVE közgyűlés fotók
 

Projektötlet adatlapok 2011. év 2011. 03. 11.
További részletek, nyomtatható verzió
 

HVS fv projektötlet adatlap 1.pdf
HVS fv projektötlet adatlap 2.pdf
HVS fv projektötlet adatlap 3.pdf
HVS fv projektötlet adatlap 4.pdf
HVS fv projektötlet adatlap 5.pdf
HVS fv projektötlet adatlap 6.pdf
HVS fv projektötlet adatlap 7.pdf
HVS fv projektötlet adatlap 8.pdf
HVS fv projektötlet adatlap 9.pdf
HVS fv projektötlet adatlap 10.pdf
HVS fv projektötlet adatlap 11.pdf
HVS fv projektötlet adatlap 12.pdf
HVS fv projektötlet adatlap 13.pdf
HVS fv projektötlet adatlap 14.pdf
HVS fv projektötlet adatlap 15.pdf
HVS fv projektötlet adatlap 16.pdf
HVS fv projektötlet adatlap 17.pdf
HVS fv projektötlet adatlap 18.pdf
HVS fv projektötlet adatlap 19.pdf

"ÉLJÜNK A TISZAVÖLGYBEN!" 2011. 03. 08.

"ÉLJÜNK A TISZAVÖLGYBEN!" CÍMMEL A KÖZÉP-TISZA-ZAGYVA VIDÉKFEJLESZTÉSI EGYESÜLET HELYI VIDÉKFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA

2011. március 9.-ei KTZVE Közgyűlésre véglegesítésre, elfogadásra

Dokumentum letöltése
 

HVS munkaközi példánya - Tervezői csoport által elfogadott helyzetelemzés - 2011. március 4. 2011. 03. 07.

Tisztelt térségi lakosok, kedves érdeklődők!

Az itt letölthető stratégia helyzetelemzésével kapcsolatban várjuk véleményüket,ötleteiket!
Kérjük írjanak e-mailt, hogy a stratégia helyzetelemzésének véglegesítése előtt figyelembe vehessük hozzászólásaikat!

Köszönettel:
Közép-Tisza-Zagyva Vidékfejlesztési Egyesület TCS

Dokumentum letöltése
 

HVS munkaközi példánya - 2011. március 3. 2011. 03. 04.

2011. március 3-án elkészült a HVS felülvizsgálat Helyzetelemzése illetve a SWOT-analízise.
A megküldött szöveges részeket teljes mértékben összevetettük a településszintű visszaküldött adatlapokkal (kiértékeltük, analizáltuk), a megyei illetve kistérségi stratégiák, fejlesztési tervek legfrissebb példányaival, így már frissített adatokat tartalmaz a HVS munkaközi példánya.

Észrevételeiket, javaslataikat a Közép-Tisza-Zagyva Vidékfejlesztési Egyesület továbbra is köszönettel várja!

Dokumentum letöltése
 

Tervezői Munkacsoport értekezlet - 2011. március 4. 13 óra! 2011. 03. 02.

A 2011. március 1-jén megtartott HVS felülvizsgálat tervezői munkacsoport értekezletén elhangzottaknak megfelelően tisztelettel meghívom a tervezői csoport soron következő megbeszélésére.

Az ülés helye, időpontja:

Szolnok, KTZVE székhely, Szabadság tér 2. fsz. 3., 2011. március. 4. (péntek) 13. óra


A Tervezői Munkacsoport ülés napirendje:

1. Helyzetelemzés véglegesítése
2. Jövőkép, átfogó célok, intézkedések felülvizsgálata

A tervezői munkacsoport értekezletek nyilvánosak, minden érdeklődőt tisztelettel várunk, a részvétel tanácskozási joggal lehetséges!

Szíves együttműködését megköszönve, tisztelettel:

Balogh Zoltán sk.
Tervezői Munkacsoport vezető

Tervezői csoport ülés jelenléti ív
Tervezői csoport értekezlet jegyzőkönyv
Tervezői csoport értekezlet fotók
 

Tervezői Munkacsoport értekezlet - 2011. március 7. 10 óra! 2011. 03. 02.

A 2011. március 1-jén megtartott HVS felülvizsgálat tervezői munkacsoport értekezletén elhangzottaknak megfelelően tisztelettel meghívom a tervezői csoport soron következő megbeszélésére.

Az ülés helye, időpontja:

Szolnok, KTZVE székhely, Szabadság tér 2. fsz. 3., 2011. március. 7. (hétfő) 10 óra

A Tervezői Munkacsoport ülés napirendje:

1. Jövőkép, átfogó célok, intézkedések véglegesítése
2. HVS felülvizsgálat első szakaszának munkacsoportos lezárása
3. Egyebek

A tervezői munkacsoport értekezletek nyilvánosak, minden érdeklődőt tisztelettel várunk, a részvétel tanácskozási joggal lehetséges!

Szíves együttműködését megköszönve, tisztelettel:

Balogh Zoltán sk.
Tervezői Munkacsoport vezető

Tervezői csoport ülés jelenléti ív
Tervezői csoport értekezlet jegyzőkönyv
Tervezői csoport értekezlet fotók
 

HVS felülvizsgálat 2011. 03. 02.

Lakossági fórum - Szolnok - 2011. február 28.

Az ÚMVP Irányító Hatóságának 6/2011 (II.4.) közleménye alapján a Közép-Tisza-Zagyva Vidékfejlesztési Egyesület LEADER akciócsoport által jóváhagyott Helyi Vidékfejlesztési Stratégiát (HVS-t) újból felülvizsgálja.

Ez alkalomból 2011. február 28-án 17.00 órától Szolnokon a TESZ székházban lakossági fórum keretében tájékoztatták az érdeklődőket a felülvizsgálat fontosságáról, folyamatáról. A fórumon lehetőség nyílt a projektötletek megbeszélésére, projektgyűjtő adatlapok benyújtására.

Plakátfelhívás
Jegyzőkönyv és jelenléti ív Szolnok
HVS felülvizsgálat lakossági fórum fotók
 

HVS felülvizsgálat 2011. 03. 02.

Lakossági fórum - Újszász - 2011. február 28.

Az ÚMVP Irányító Hatóságának 6/2011 (II.4.) közleménye alapján a Közép-Tisza-Zagyva Vidékfejlesztési Egyesület LEADER akciócsoport által jóváhagyott Helyi Vidékfejlesztési Stratégiát (HVS-t) újból felülvizsgálja.

Ez alkalomból 2011. február 28-án 17.00 órától Újszászon a Szász Vendéglőben lakossági fórum keretében tájékoztatták az érdeklődőket a felülvizsgálat fontosságáról, folyamatáról. A fórumon lehetőség nyílt a projektötletek megbeszélésére, projektgyűjtő adatlapok benyújtására.

Plakátfelhívás
Jegyzőkönyv és jelenléti ív Újszász
HVS felülvizsgálat lakossági fórum fotók
 

HVS felülvizsgálat 2011. 02. 28.

Lakossági fórum - Tiszavárkony - 2011. február 25.

Az ÚMVP Irányító Hatóságának 6/2011 (II.4.) közleménye alapján a Közép-Tisza-Zagyva Vidékfejlesztési Egyesület LEADER akciócsoport által jóváhagyott Helyi Vidékfejlesztési Stratégiát (HVS-t) újból felülvizsgálja.

Ez alkalomból 2011. február 25-én 17.00 órától Tiszavárkonyban a Polgármesteri Hivatal Házasságkötő Termében lakossági fórum keretében tájékoztatták az érdeklődőket a felülvizsgálat fontosságáról, folyamatáról. A fórumon lehetőség nyílt a projektötletek megbeszélésére, projektgyűjtő adatlapok benyújtására.

Plakátfelhívás
HVS felülvizsgálat lakossági fórum fotók
Jegyzőkönyv és jelenléti ív Tiszavárkony
 

HVS felülvizsgálat 2011. 02. 25.

Lakossági fórum - Szajol - 2011. február 24.

Az ÚMVP Irányító Hatóságának 6/2011 (II.4.) közleménye alapján a Közép-Tisza-Zagyva Vidékfejlesztési Egyesület LEADER akciócsoport által jóváhagyott Helyi Vidékfejlesztési Stratégiát (HVS-t) újból felülvizsgálja.

Ez alkalomból 2011. február 24-én 17.00 órától Szajolban a Polgármesteri Hivatal Házasságkötő Termében lakossági fórum keretében tájékoztatták az érdeklődőket a felülvizsgálat fontosságáról, folyamatáról. A fórumon lehetőség nyílt a projektötletek megbeszélésére, projektgyűjtő adatlapok benyújtására.

Plakátfelhívás
HVS felülvizsgálat lakossági fórum fotók
Jegyzőkönyv és jelenléti ív Szajol
 

HVS felülvizsgálat 2011. 02. 25.

Lakossági fórum - Kőtelek - 2011. február 23.

Az ÚMVP Irányító Hatóságának 6/2011 (II.4.) közleménye alapján a Közép-Tisza-Zagyva Vidékfejlesztési Egyesület LEADER akciócsoport által jóváhagyott Helyi Vidékfejlesztési Stratégiát (HVS-t) újból felülvizsgálja.

Ez alkalomból 2011. február 23-én 17.00 órától Kőtelken a Polgármesteri Hivatal Házasságkötő Termében lakossági fórum keretében tájékoztatták az érdeklődőket a felülvizsgálat fontosságáról, folyamatáról. A fórumon lehetőség nyílt a projektötletek megbeszélésére, projektgyűjtő adatlapok benyújtására.

Plakátfelhívás
HVS felülvizsgálat lakossági fórum fotók
Jegyzőkönyv és jelenléti ív Kőtelek
 

HVS felülvizsgálat 2011. 02. 25.
Lakossági fórum - Besenyszög - 2011. február 22.

Az ÚMVP Irányító Hatóságának 6/2011 (II.4.) közleménye alapján a Közép-Tisza-Zagyva Vidékfejlesztési Egyesület LEADER akciócsoport által jóváhagyott Helyi Vidékfejlesztési Stratégiát (HVS-t) újból felülvizsgálja.

Ez alkalomból 2011. február 22-én 17.00 órától Besenyszögön a Polgármesteri Hivatal Házasságkötő Termében lakossági fórum keretében tájékoztatták az érdeklődőket a felülvizsgálat fontosságáról, folyamatáról. A fórumon lehetőség nyílt a projektötletek megbeszélésére, projektgyűjtő adatlapok benyújtására.

Plakátfelhívás
HVS felülvizsgálat lakossági fórum fotók
Projektgyűjtő adatlap
Jegyzőkönyv és jelenléti ív Besenyszög
 

KTZVE Közgyűlés 2011. március 9. 2011. 02. 25.

A Közép-Tisza-Zagyva Vidékfejlesztési Egyesület soros közgyűlését tartja.

Közgyűlés helye, időpontja:
Szolnok TESZ (Társadalmi Egyesületek Székháza, Szapáry út 19.) emeleti tanácskozó 2011. március 09. (szerda) 17 óra

A közgyűlés napirendje:

1. HVS dokumentum véglegesítése, HACS általi jóváhagyása
2. Előterjesztés tagdíjak befizetéséről és a tagok tagsági viszonyának tisztázásáról
3. Egyebek

Tájékoztatom, hogy amennyiben a közgyűlés a fentiekben meghirdetett időpontban határozatképtelen, ismételten összehívott Közgyűlést tartunk 2011. 03. 09-én 18 órakor, azonos napirenddel.

Szíves megjelenésére feltétlenül számítunk!


 

Tervezői munkacsoport értekezlet - 2011. március 1. 14.00 óra! 2011. 02. 23.

A 2011. február 21-én megtartott HVS felülvizsgálat első tervezői munkacsoport értekezletén elhangzottaknak megfelelően tisztelettel meghívom a tervezői csoport soron következő megbeszélésére.

Az ülés helye, időpontja: Szolnok, KTZVE székhely, Szabadság tér 2. fsz. 3., 2011. március. 1. (kedd) 14. óra

A Tervezői Munkacsoport ülés napirendje:

1. Jövőkép, helyzetelemzés, átfogó célok, a vállalt részfeladatok megbeszélése, HVS - EPAP formadokumentumok vizsgálata

A tervezői munkacsoport értekezletek nyilvánosak, minden érdeklődőt tisztelettel várunk, a részvétel tanácskozási joggal lehetséges!

Balogh Zoltán
Tervezői Munkacsoport vezető

Tervezői csoport ülés jelenléti ív
Tervezői csoport értekezlet
Tervezői csoport értekezlet fotók
 

Helyi Vidékfejlesztési Stratégia felülvizsgálatával kapcsolatos lakossági fórumok helyszínei és időpontjai: 2011. 02. 18.

- Besenyszög, Polgármesteri Hivatal Házasságkötő Terem (Dózsa György út 4.)
2011. február 22. (kedd) 17 óra

- Kőtelek, Polgármesteri Hivatal Házasságkötő Terem (Szabadság út 1.)
2011. február 23. (szerda) 17 óra

- Szajol, Polgármesteri Hivatal Házasságkötő Terem (Rózsák tere 1.)
2011. február 24. (csütörtök) 17 óra

- Tiszavárkony, Polgármesteri Hivatal Házasságkötő Terem (Endre király út 37.)
2011. február 25. (péntek) 17 óra

- Újszász, Szász vendéglő (Kossuth út 41.)
2011. február 28. (hétfő) 17 óra

- Szolnok, TESZ székház (Szapáry út 19.)
2011. február 28. (hétfő) 17 óra

Szíves megjelenésükre feltétlenül számítunk!

Közép-Tisza-Zagyva Vidékfejlesztési Egyesület

Tervezői munkacsoport értekezlet - 2011. február 21-én, 16 órakor! 2011. 02. 17.

Az ÚMVP Irányító Hatóságának 6/2011 (II.4.) közleménye alapján a Közép-Tisza-Zagyva Vidékfejlesztési Egyesület LEADER akciócsoport által jóváhagyott Helyi Vidékfejlesztési Stratégiát (HVS-t) újból felülvizsgáljuk, frissítjük!
A 2011. február 15-én megtartott HVS felülvizsgálat indító értekezleten elhangzottaknak megfelelően az első munkacsoport értekezlet helyszíne, időpontja:

Szolnok, KTZVE székhely, Szabadság tér 2. fsz. 3.,

2011. február 21. (hétfő) 16 óra


A Tervezői Munkacsoport ülés napirendje:

1. HVS általános felülvizsgálatának megkezdése (Jövőkép, átfogó célok, helyzetelemzés felülvizsgálat - 1.)

A tervezői munkacsoport értekezletek nyilvánosak, minden érdeklődőt tisztelettel várunk, a részvétel tanácskozási joggal lehetséges!

Balogh Zoltán,
a KTZVE Tervezői Munkacsoportjának vezetője

Tervezői csoport bemutatása
HVS felülvizsgálat jegyzőkönyv +jelenléti ív
HVS felülvizsgálati űrlapok 1. Projektötlet adatlap
 

HVS felülvizsgálat meghirdetése 2011. 02. 17.

Tisztelt Érdeklődők!

A Közép-Tisza-Zagyva Vidékfejlesztési Egyesület LEADER HACS eleget téve az ÚMVP Irányító Hatósága 6/2011 (II.4) közleményében foglaltaknak, az alábbiak szerint hirdeti meg a stratégiájának felülvizsgálatát:

A tervezői munkacsoport tagjai:
TCS vezetője: Balogh Zoltán - Besenyszög
TCS tagjai:
Közszféra: Dr. Gyuricza Miklós - Tószeg
Civil szféra: Hatvani Lajos - Vezseny
Kiszely Imréné - Besenyszög
Vállalkozói szféra: Debreczeni László - Nagykörű
Kaló Jenő - Újszász
Nagy Lajos - Tiszasüly
Csendesné Dolinay Margit - Újszász
Munkaszervezet: Szolovjov Rita

További részletek, nyomtatható verzió
HVS felülvizsgálati űrlapok
HVS tervezési útmutató
HVS indító értekezleten elhangzott tájékoztató
HVS felülvizsgálat indító értekezlet fotói
HVS felülvizsgálati jegyzőkönyv

 

Helyi Vidékfejlesztési Stratégia felülvizsgálat
indító értekezlet
2011. 02. 09.
További részletek, nyomtatható verzió  

Tájékoztatás a HVS felülvizsgálatról 2009. 05. 13.

Az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program III. tengelyes nem horizontális intézkedései (mikrovállalkozás fejlesztés, turizmusfejlesztés, falumegújítás és fejlesztés, valamint a vidéki örökség megőrzése) és a IV. tengelyes LEADER intézkedés sikeressége érdekében a LEADER Helyi Akció Csoportok 2008. év elején készítették el Helyi Vidékfejlesztési Stratégiájukat. A LEADER jogcím sikeressége érdekében (az ÚMVP III. tengelyes nem horizontális intézkedéseinek első támogatási időszakának tapasztalatai alapján), a LEADER Helyi Akciócsoportok felülvizsgálhatták, módosíthatták Stratégiájukat.
A Közép-Tisza-Zagyva Vidékfejlesztési Egyesület, mint helyi akciócsoport stratégiájának címe: Éljünk a Tiszavölgyben! Stratégiánk elérhető az Egyesület honlapján: www.ktzve.hu

A felülvizsgálatunk célja: A LEADER megoldási javaslatok és várható eredmények pontos meghatározása, konkretizálása, valamint a támogatható tevékenységek meghatározása az előző kérelembenyújtási időszak (ÚMVP III. tengely) tapasztalataira alapozva.
A HVS felülvizsgálatának elvégzéséért a LEADER HACS jogi személyiségű szervezetének döntéshozó testülete a felelős. Elsőként 2009. március 31-én 15 órakor Elnökségi ülést tartottunk a HVS felülvizsgálat egyeztetésével kapcsolatban, ahová a volt TKCS tagokat is meghívtuk. A HVS felülvizsgálat végrehajtása céljából hetente pénteken 9 órakor ülést tartottunk, melyen a Döntéshozó Testület és az egykori TKCS tagok vettek részt (illeszkedve az IH által kiadott eljárásrendhez).
2009. április 16-án, 21-én és 23-án a HVS társadalmasítása és felülvizsgálata céljából lakossági fórumokat tartottunk, projektgyűjtő adatlapokat adtunk ki. A beérkezett projektgyűjtők honlapunkon is megtekinthetőek.

Valamennyi a felülvizsgálat érdekében megtartott egyeztető megbeszélésről, elnökségi ülésről jegyzőkönyvet, jelenléti ívet vezettünk. A jegyzőkönyvben részletesen rögzítettük a HVS módosításával kapcsolatos valamennyi döntést, megegyezést. A felülvizsgált HVS-t az Egyesület Közgyűlése 2009. április 28-ai közgyűlését elfogadta, az eljárásrendnek megfelelően 2009. május 11-én az IH felé elpostáztuk a kinyomtatott és aláírt változatot. Az IH minden egyes szervezet vezetőjével egyezteti a változásokat, és jóváhagyás után a leendő LEADER rendeletbe beépíti. Amint az IH jóváhagyja a felülvizsgált HVS-ünket, azt honlapunkon hozzáférhetővé tesszük.

További részletek, nyomtatható verzió  

2009. év júliusában jelennek meg a LEADER rendeletek, azaz az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program IV. tengelyes "pályázati kiírásai". Törekvésünk, hogy a LEADER támogatási források lekötését olyan kérelmekkel (projektekkel) biztosítsuk, melyek helyi közösségünk javát, településeink, vállalkozásaink fejlesztését, illetve civil kezdeményezések megvalósítását segítik elő.

A LEADER jogcímeket - akcióterületenként változóan -, a Helyi Vidékfejlesztési Stratégiák tartalmazzák, melyeket az adott térség helyi akciócsoportja készített el 2008. év elején. Azóta változott a gazdasági környezet, valamint a III. tengely jogcímeire beérkező kérelmek is új tapasztalatokat hoztak. Ezek alapján időszerű - a LEADER rendelet megjelentetése előtt - saját helyi stratégiánk felülvizsgálatát elvégeznünk.

Stratégiánk felülvizsgálatánál ismét szeretnénk bevonni térségünk lakóit, a civileket, a vállalkozókat, az önkormányzatokat, mint leendő pályázókat.

A letölthető adatlap kitöltésével és visszaküldésével a konkrét projekteket, ötleteket, elképzeléseket szeretnénk összegyűjteni: mire van igény, melyek azok a célok, melyek megvalósítása érdekében ténylegesen számíthatunk "leaderszerű" pályázatokra.

Alakítsuk ki együtt, közös gondolkodással a helyi LEADER pályázati jogcímeket!

Projektgyűjtő adatlap  
Projektgyűjtő 6 2009. 05. 02.
Projektgyűjtő 5 2009. 05. 02.
Projektgyűjtő 4 2009. 05. 02.
Projektgyűjtő 3 2009. 04. 18.
Projektgyűjtő 2 2009. 04. 18.
Projektgyűjtő 1 2009. 04. 18.
 

 
 
Rólunk | Stratégiánk | Hírek | Dokumentumtár | Eseménynaptár | Galéria | Sajtószoba
 
E-mail küldése Ugrás a kezdőoldalra